Algemeen

1. Algemeen

1.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald tussen u en DE BORDUURDER, onderdeel van TAILORMADE SERVICES BVBA oftewel DE BORDUURDER/TMS (hierna ‘de Partijen’), zijn de hieronder besproken algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden (hierna ‘de Algemene Voorwaarden’) toepasselijk op alle offertes en prijsopgaven van DE BORDUURDER/TMS en op alle met DE BORDUURDER/TMS gesloten afspraken inzake de verkoop, te koop aanbieding, bestelling en/of levering van haar diensten en/of producten.

De toepassing van uw eventuele eigen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij dergelijke afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door DE BORDUURDER/TMS zouden zijn aanvaard. Indien bij uw aanvaarding van een door DE BORDUURDER/TMS uitgebrachte offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand nadat DE BORDUURDER/TMS aan u schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen in te stemmen.

De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn toepasselijk ongeacht het feit of de voormelde offertes, prijsopgaven en/of afspraken tot stand kwamen na toegang tot en gebruik van de door DE BORDUURDER/TMS ontwikkelde en toegankelijk gemaakte website [http://shop.textielcatalogus.deborduurder.be] (hierna 'de Website') en/of de daarvan deel uitmakende webshop (hierna “de Webshop”) (hierna samen ‘de Toepassingen’).

1.2 U aanvaardt uitdrukkelijk dat onderstaande voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk van toepassing zijn van zodra u (door het plaatsen van een bestelling) aangeeft gebruik te willen maken van de Toepassingen om diensten en/of producten van DEBORDUURDER/TMS. aan te kopen.

Aangezien u beroepsmatig actief bent inzake textiel kan u niet aanzien worden als een consument in het kader van de wetgeving inzake marktpraktijken en inzake E-commerce. Deze Overeenkomst wijkt dan ook uitdrukkelijk af van de bepalingen van Boek VI en van de artikelen XII.6, § 1, 8°; XII.7, § 1; XII.8 en XII.9 van het Wetboek Economisch Recht.2. Identiteit van DE BORDUURDER, onderdeel van TAILORMADE SERVICES BVBA

2.1 De identificatiegegevens van DEBORDUURDER/TMS zijn:
TAILORMADE SERVICES BVBA
Trieststraat 38N
9960 Assenede
KBO nr. 0879.481.875
E-mail: info@de-borduurder.be
Tel. Nr.: +32(09)328.79.49

Voor elke vraag over DE BORDUURDER/TMS kan u DE BORDUURDER/TMS een e-mail sturen via: info@deborduurder.be3. Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden en de toepasselijkheid van andere voorwaarden

3.2 DE BORDUURDER/TMS behoudt zich het recht voor om te allen tijde een wijziging of aanvulling van de Algemene Voorwaarden door te voeren. DE BORDUURDER/TMS. zal de aangepaste versie aan u ter kennis brengen bij de verzending van de eerstvolgende factuur die onderworpen is aan de nieuwe voorwaarden. Als u de doorgevoerde wijziging of aanvulling niet aanvaardt, dient u dit schriftelijk te melden aan DE BORDUURDER/TMS binnen 14 kalenderdagen na de kennisgeving van de wijziging of aanvulling, bij gebreke waarvan u geacht wordt met de wijziging of aanvulling in te stemmen.

Wijzigingen of aanpassingen aan bijzondere en afwijkende afspraken tussen de Partijen zullen slechts van kracht zijn, wanneer deze schriftelijk en door beide Partijen overeengekomen worden.

3.3 Door uzelf toegang te verschaffen tot de Toepassingen en deze desgevallend te gebruiken, aanvaardt u bovendien ook de Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en het Cookiebeleid uitdrukkelijk en in hun geheel.4. Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

4.1 Alle offertes en prijsopgaven van DE BORDUURDER/TMS op de Toepassingen zijn vrijblijvend. Afbeeldingen en beschrijvingen van zaken in door DE BORDUURDER/TMS openbaar gemaakte, verzonden of overhandigde documenten of via haar Toepassingen zijn louter indicatief en niet bindend ten aanzien van de uitvoering van de effectief te leveren zaken. Indien een offerte van DE BORDUURDER/TMS een termijn voor aanvaarding bevat dan houdt dit in dat het vrijblijvend aanbod na het verstrijken van die termijn in ieder geval komt te vervallen.

4.2 De verkoopovereenkomst tussen Partijen komt tot stand nadat u de prijsofferte en/of overeenkomst heeft aanvaard door het (al dan niet via de Toepassingen) plaatsen van een bestelling en DE BORDUURDER/TMS de verkoop per e-mail in een factuur heeft bevestigd. U aanvaardt dat uw (digitale) bestelling gelijk staat aan (i) een handgeschreven ondertekening van de offerte en/of factuur en (ii) een expliciete herbevestiging van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Bij het plaatsen van uw bestelling wordt de prijs onmiddellijk op de Toepassingen berekend. Alle op de Toepassing aangeduide prijzen zijn in beginsel in Euro, per stuk en exclusief BTW. DE BORDUURDER/TMS behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen en eventuele invoerfouten op haar Toepassingen te corrigeren. DE BORDUURDER/TMS is gebonden door de prijs vermeld op haar Toepassingen na haar schriftelijke aanvaarding van uw bestelling in de factuur. DE BORDUURDER/TMS kan ervoor kiezen om u ten laatste voor het uitsturen van een order, op uw verzoek dan wel op haar eigen initiatief, op haar Toepassingen een overzicht te bieden van de prijzen inclusief BTW en de transportkosten, zonder hiertoe echter verplicht te zijn.

De prijzen van DE BORDUURDER/TMS opgenomen in de offerte en/of factuur zijn vatbaar voor verhoging in functie van de wijziging van één of meer prijsbepalende factoren waaronder - doch niet beperkt tot - gewijzigde economische, fiscale en sociale omstandigheden, loonkosten, vrachtprijzen, inkoopprijzen, materiaal- en onderdelenprijzen of wisselkoersen. Wanneer DE BORDUURDER/TMS van dit recht op prijsherziening gebruik maakt, zal zij u hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk inlichten.5. Betalingsvoorwaarden - niet-nakoming

5.1 U ontvangt de facturen uitsluitend digitaal. Indien u DE BORDUURDER/TMS vraagt om de facturen (ook) per post over te maken, dan behoudt DE BORDUURDER/TMS zich het recht voor hiervoor een vergoeding aan te rekenen. Indien u DE BORDUURDER/TMS verplicht om een factuur te boeken of aan te melden in een door u aangewezen systeem, dan behoudt DE BORDUURDER/TMS zich het recht voor hiervoor een kost aan u aan te rekenen.

5.2 De facturen van DE BORDUURDER/TMS zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, geschiedt de betaling steeds door overschrijving op een door DE BORDUURDER/TMS aangeduide bankrekening.

5.3 Het akkoord van DE BORDUURDER/TMS met een andere betalingswijze (bijv. per wisselbrief of cheque) dan degene die partijen gebruikelijk hanteren, zal in geen geval leiden tot schuldhernieuwing of de niet-toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Desgevallend vallen de disconto- en inningskosten van geaccepteerde wissels steeds te uwen laste.

5.4 Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging in gebreke. Bij niet-tijdige betaling heeft DE BORDUURDER/TMS automatisch het recht om een verwijlintrest gelijk aan 10% / deze van toepassing ingevolge de Wet van 2.08.2002 inzake de bestrijding van betalingsachterstand in handelstransacties aan te rekenen, vanaf de dag na de vervaldag van de factuur tot aan de volledige betaling van de factuur. Voorts heeft DE BORDUURDER/TMS bij (gehele of gedeeltelijke) niet-tijdige betaling, of bij een andere contractuele tekortkoming in uw hoofde, van rechtswege het recht om, naast de hoofdsom en de verwijlintrest, tevens een schadevergoeding te vorderen gelijk aan 10% van de hoofdsom, met een minimum van € 100,00, meer de eventuele gerechtelijke kosten. DE BORDUURDER/TMS is gerechtigd alle aan haar verrichte betalingen eerst toe te rekenen aan de door u verschuldigde intresten en schadevergoedingen en dan aan de oudste openstaande factuur, ongeacht andersluidende aanwijzing.

5.5 De gehele of gedeeltelijke niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al uw andere uitstaande, zelfs nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. In dat geval behoudt DE BORDUURDER/TMS zich het recht voor een schadevergoeding te vorderen gelijk aan het verschuldigde bedrag. Ingeval DE BORDUURDER/TMS een hogere reële schade kan bewijzen, heeft zij tevens het recht dergelijke hogere schadevergoeding te vorderen.

Ook in geval van faillissement, gerechtelijke vereffening of vrijwillige beslissing tot feitelijke stopzetting of vereffening van uw bedrijf, worden alle facturen van DE BORDUURDER/TMS onmiddellijk en integraal opeisbaar en behoudt DE BORDUURDER/TMS zich het recht voor een schadevergoeding te vorderen.6. Levering

6.1 De door DE BORDUURDER/TMS vooropgestelde data voor levering zijn niet bindend maar louter richtinggevend. Een vertraging in levering geeft u geen recht om de bestelling te annuleren of om een schadevergoeding of intresten te eisen. Bij manifeste vertraging in de levering, dient DE BORDUURDER/TMS steeds schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet aan DE BORDUURDER/TMS een redelijke termijn worden gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

Bij de leveringen dient u de leveringsbonnen te aanvaarden. DE BORDUURDER/TMS behoudt zich het recht voor om u bij een levering te vragen om de leveringsbon te ondertekenen. U aanvaardt uitdrukkelijk dat een digitale handtekening gelijk staat aan uw geschreven handtekening op een document. De ondertekening van de leveringsbon op het toestel van de vertegenwoordiger, impliceert tevens de onvoorwaardelijke aanvaarding van de leveringsbonnen aangebracht op de door de aangestelde van DE BORDUURDER/TMS geleverde dozen en/of pakketten. Leveringsbonnen die u zelf zou aandragen zijn slechts geldig na de uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door DE BORDUURDER/TMS.

6.2 Bij de levering dient u de geleverde zaken onmiddellijk grondig na te zien. U wordt geacht de producten van DE BORDUURDER/TMS in goede staat te hebben ontvangen. Eens de goederen vermeld op de factuur geleverd zijn, draagt u hieromtrent alle verlies- en vernietigingsrisico’s.

De goederen worden bovendien steeds uitsluitend op uw risico vervoerd. Ook het feit dat het een franco-levering betreft of dat DE BORDUURDER/TMS welbepaalde instructies geeft aan de vervoerder, doet hieraan geen afbreuk.

6.3 U beschikt niet over het recht om de door DE BORDUURDER/TMS geleverde goederen te retourneren, tenzij DE BORDUURDER/TMS u haar uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming verleent, en u de betreffende goederen desgevallend, retourneert in overeenstemming met de door DE BORDUURDER/TMS bepaalde procedure.

In ieder geval neemt DE BORDUURDER/TMS enkel goederen terug, die u bij DE BORDUURDER/TMS aankocht en die DE BORDUURDER/TMS op het ogenblik van de teruggave nog aanbiedt aan haar klanten (en dus niet einde reeks zijn, geliquideerd of vervangen zijn door een nieuw product). Bovendien dienen voormelde goederen zich nog in hun originele staat en verpakking te bevinden, zonder onderhevig te zijn geweest aan enige bewerking (m.i.v. bedrukking, bestikking, personalisatie, etc.). DE BORDUURDER/TMS behoudt zich het recht voor om te allen tijde retourzendingen te weigeren, zo niet aan de retourvoorwaarden is voldaan.

In geen geval zal DE BORDUURDER/TMS goederen aanvaarden, die u niet retourneert binnen een termijn van 8 weken vanaf de dag volgend op de datum van de levering.

De retour-zending van de goederen valt volledig te uwen laste. Na controle maakt DE BORDUURDER/TMS een credit nota op ten bedrage van de geleverde goederen, verminderd met een minimum van -15% van de goederenwaarde, ter compensatie van verwerkingskosten. In geen geval geeft de aanvaarding door DE BORDUURDER/TMS van de terugname van de goederen, u enig recht op schadevergoeding.7. Eigendomsvoorbehoud - toegang

7.1 Zolang u de prijs niet volledig heeft voldaan, blijven alle zaken vermeld op de niet-betaalde factuur eigendom van DE BORDUURDER/TMS, zelfs indien deze goederen op enigerlei wijze bewerkt zijn door u, DE BORDUURDER/TMS en/of enige derde. Onder "prijs" wordt hier verstaan: de hoofdsom, kosten van vervoer en verpakking, de door u verschuldigde BTW en eventueel andere door u te betalen belastingen of taksen, alsook de intresten en schadevergoedingen door u verschuldigd aan DE BORDUURDER/TMS. U zal de eventuele eigenaar van uw bedrijfslokalen evenals elke derde die een zekerheid zou willen nemen of een beslag zou willen leggen op de voormelde zaken, informeren dat deze zaken (nog) eigendom zijn van DE BORDUURDER/TMS. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt, bent u slechts gebruiker van de zaken. Niettegenstaande het voorgaande, blijft u in voorkomend geval echter het risico en de aansprakelijkheid dragen met betrekking tot de zaken vanaf het ogenblik van de levering tot op het ogenblik van de terugname ervan door DE BORDUURDER/TMS.

7.2 Ingeval de nog aan DE BORDUURDER/TMS toebehorende goederen het voorwerp zouden uitmaken van een beslag lastens of bij u, dient u DE BORDUURDER/TMS onmiddellijk te waarschuwen per aangetekend schrijven en met kopie per fax of per email, met opgave van de identiteit van de beslaglegger. U dient DE BORDUURDER/TMS op dezelfde wijze in kennis te stellen van alle aanspraken door derden op de voormelde goederen. In voorkomend geval dient u de beslaglegger of andere derden in kennis te stellen van het exclusieve eigendomsrecht van DE BORDUURDER/TMS. U zal daarbij aan DE BORDUURDER/TMS alle kosten vergoeden die zij heeft moeten maken om haar eigendomsrechten op de zaken te beschermen en af te dwingen.

7.3 Zodra redelijkerwijze vaststaat dat u de openstaande bedragen niet meer zal (kunnen) betalen, bent u verplicht DE BORDUURDER/TMS in de gelegenheid te stellen de zaken die het voorwerp uitmaken van de verkoop uiterlijk binnen [14 kalenderdagen] terug te nemen.8. Aansprakelijkheid van DE BORDUURDER/TMS

8.1 DE BORDUURDER/TMS is niet aansprakelijk voor schade die op enige wijze verband houdt met de commercialisatie (m.i.v. de verkoop) en/of de levering van haar diensten en/of producten, en die u en/of uw aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van DE BORDUURDER/TMS, één van haar aangestelden of leveranciers, behalve indien de schade het gevolg is van bedrog in hoofde van DE BORDUURDER/TMS of haar aangestelden. DE BORDUURDER/TMS sluit daarenboven alle aansprakelijkheid uit voor enige schade ingevolge verkeerd gebruik van de zaken door u, uw aangestelden en/of derden.

Evenzo is DE BORDUURDER/TMS in geen geval (zelfs wanneer er sprake zou zijn van bedrog van DE BORDUURDER/TMS of haar aangestelden) contractueel of buitencontractueel aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen (niet-limitatief) bedrijfsschade, gevolgschade, stilstandschade, economische verliezen, winstderving, verlies van besparingen, verlies van cliënteel, verlies van contracten, verlies van inkomsten, verlies van tijd, verlies van goodwill en verlies van reputatie.

8.2 De aansprakelijkheid van DE BORDUURDER/TMS voor gebreken in de geleverde zaken is in ieder geval beperkt tot het kosteloos herstel van een gebrek aan de zaak, dan wel de vervanging ervan of van een onderdeel ervan door een product van dezelfde waarde, naar vrije keuze van DE BORDUURDER/TMS. Onder een gebrek wordt verstaan een staat of eigenschap van de zaak waardoor de zaak aan u niet het genot kan verschaffen dat u bij het aangaan van de overeenkomst mocht verwachten. In elk geval zal het kosteloos herstel of de kosteloze vervanging (naar keuze van DE BORDUURDER/TMS) van een gebrekkig product, slechts plaatsvinden indien het gebrek zich voordoet in meer dan vijf (5) procent van het aantal gekochte producten, en zal elk product dat werd bewerkt, door u of een derde, niet worden vervangen.

In geen geval zullen gebreken in de geleverde zaken aanleiding kunnen geven tot de betaling van enige geldelijke vergoeding door DE BORDUURDER/TMS.

8.3 Gelet op de aard van de door DE BORDUURDER/TMS geleverde producten en hun productie in grote hoeveelheden, kunnen afwijkingen in afmetingen, tinten, kleuren en afwerking [uitgevoerd op uw verzoek] evenals bewerkingen die door u of door een derde werden doorgevoerd, geenszins als gebrek in een geleverde zaak worden beschouwd. Voormelde afwijkingen en bewerkingen worden door u steeds vanaf hun ontstaan onvoorwaardelijk en uitdrukkelijk aanvaard.9. Klachten en mededelingen

9.1 Partijen worden geacht domicilie te kiezen op hun respectievelijke statutaire zetel. Alle kennisgevingen tussen Partijen dienen verzonden te worden naar de statutaire zetel van de partijen.

9.2 Overeenkomstig artikel 6.2, dient u de zaken bij aflevering onmiddellijk grondig na te zien. Eventuele klachten dienen, om geldig aanvaard te kunnen worden, binnen acht (8) kalenderdagen schriftelijk per aangetekende brief en per fax of e-mail bij DE BORDUURDER/TMS te zijn ingediend onder een nauwkeurige en gemotiveerde opgave van de klacht. Dit geldt zowel ten aanzien van de door DE BORDUURDER/TMS geleverde zaken als ten aanzien van facturen. De hiervoor vermelde termijn gaat in na de ontvangst van de zaken respectievelijk van de facturen.

9.3 Ieder recht waarover u beschikt, vervalt, indien u niet binnen de hierboven vermelde termijn schriftelijk melding maakte overeenkomstig artikel 9.2 en ook indien u DE BORDUURDER/TMS niet de gelegenheid heeft geboden de klachten zo nodig ter plaatse op hun gegrondheid te onderzoeken. Alzo worden de geleverde zaken, in deze gevallen steeds beschouwd als zijnde definitief door u aanvaard en kan geen klacht meer worden aangenomen.

9.4 Mogelijke klachten geven u niet het recht de nakoming van uw betalingsverplichtingen jegens DE BORDUURDER/TMS op te schorten. U heeft daarenboven niet het recht uw contractuele verplichtingen op te schorten, indien u zelf reeds in gebreke bent gebleven om uw eigen verplichtingen na te komen.10. Beëindiging van de overeenkomst

10.1 Onverminderd haar recht om de gedwongen uitvoering te vorderen samen met de vergoeding van de geleden schade, heeft DE BORDUURDER/TMS het recht de verkoopovereenkomst(en) zonder enige opzeggingstermijn te beëindigen dan wel de uitvoering ervan te schorsen, (i) in geval van faillissement, gerechtelijke vereffening of vrijwillige beslissing tot feitelijke stopzetting of vereffening van uw bedrijf of (ii) indien u zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die niet werd hersteld binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling m.b.t. de wanprestatie. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

In dit geval bent u een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding verschuldigd aan DE BORDUURDER/TMS ten belope van 20% van het totaalbedrag van de bestellingen die voor u in uitvoering waren op het ogenblik van de beëindiging van de overeenkomst.

10.2 Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door DE BORDUURDER/TMS verleende diensten en geleverde goederen betalen, alsook de kosten die DE BORDUURDER/TMS moet maken als gevolg van deze beëindiging. Ieder eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor DE BORDUURDER/TMS.11. Varia

11.1 DE BORDUURDER/TMS is gerechtigd haar rechten en plichten die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden, alsmede de eigendom van haar zaken, aan een derde over te dragen. Ingeval van dergelijke overdracht zal DE BORDUURDER/TMS u hiervan schriftelijk in kennis stellen. U bent niet gerechtigd uw contractuele rechten en plichten over te dragen aan een derde, tenzij mits uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van DE BORDUURDER/TMS. Zelfs ingeval van overdracht met de goedkeuring van DE BORDUURDER/TMS, zullen iedere eventuele latere overdrager en u solidair gehouden blijven tot nakoming van de verbintenissen opgenomen in de overeenkomst met DE BORDUURDER/TMS.

11.2 Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover DE BORDUURDER/TMS geen controle heeft, bevrijden DE BORDUURDER/TMS, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder dat u recht heeft op enige prijsvermindering of schadevergoeding.

11.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen de Partijen de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking ervan zoveel mogelijk benadert.12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

12.1 De verhoudingen tussen de Partijen worden enkel beheerst door het Belgisch recht.